دیه اعضای بدن !1- مدتها بود می خواستم در مورد دیه تمامی قسمت های بدن مطالبی بنویسم . مقاله ای کامل که تمامی موارد فوق را پوشش دهد . آنقدر سوال در مورد دیه ناشی از تصادفات از من شده است در مورد هیچ موضوع دیگری نشده است ! حالا این فرصت برای من به وجود آمده است . بنابراین صبر کنید و در صورتی که به این مطالب نیازی داشتید تا آخر مقاله را مطالعه فرمائید . دقت کنید که نرخ دیه کامل برای سال 1396 معادل 210 میلیون تومان است و در محاسبه دیه برای اعضای بدن اهمیتی ندارد که حادثه در ماه حرام اتفاق افتاده باشد یا در غیر ماه حرام .

2- از بین بردن موی مرد اگر دیگر در نیاید دیه کامل دارد و اگر در بیاید با نظر پزشکی قانونی ارش برای آن تعیین می شود . برای خانم ها هم اگر در نیاید دیه کامل دارد و اگر در بیاید هم با توجه به تاثیری که بر زیبایی زن می گذارد توسط دادگاه دیه آن مشخص می شود و حتی ممکن است تا سقف دیه کامل نیز داشته باشد . از بین بردن ریش مرد اگر دیگر نروید دیه کامل دارد و اگر بروید 1/3 دیه کامل دارد . از بین بردن موهای دو ابرو اگر دیگر نروید دیه کامل دارد . از بین بردن موهای هر ابرو 1/4 دیه کامل دارد و از بین بردن موهای مقداری از ابرو به نسبت کل ابرو محاسبه می شود . تشخیص اینکه مو بروید و یا نروید بر عهده پزشکی قانونی است .

3- از بین بردن هر چشم نصف دیه کامل دارد و از بین بردن دو چشم دیه کامل دارد . از بین بردن 4 پلک دیه کامل دارد و از بین بردن پلک های بالا 1/3 دیه کامل و از بین بردن پلک های پایین نصف دیه کامل دارد .

4- از بین بردن تمام بینی به صورت یکدفعه دیه کامل دارد و از بین بردن نرمه بینی هم دیه کامل دارد . فساد بینی در اثر شکستن و یا سوزانده شدن اگر درمان نشود دیه کامل دارد و اگر بدون عیب درمان شود 10 درصد دیه دارد . از بین بردن نوک بینی نیز نصف دیه کامل دارد .

5- از بین بردن مجموع دو گوش دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از گوش ها نصف دیه کامل دارد . از بین رفتن مقداری از گوش به نسبت مساحت از دست رفته محاسبه می گردد . از بین بردن نرمه گوش 1/3 دیه یک گوش دیه دارد و اگر مقداری از نرمه از بین برود با توجه به مساحت محاسبه می شود . پاره کردن گوش 1/3 دیه همان گوش دیه دارد و چنانچه آسیب رساندن به گوش به شنوائی آسیب وارد کند بابت شنوائی دیه جداگانه ای در نظر گرفته می شود . حداکثر جراحت نرمه گوش نهایتا متلاحمه است .

6- از بین بردن دو لب دیه کامل دارد و از بین بردن هر لب نصف دیه کامل دارد و از بین بردن مقداری از لب به اندازه مساحت از بین رفته محاسبه می گردد . اگر یک یا دو لب شکافته شود به گونه ایکه دندان ها نمایان شود 1/3 دیه کامل دارد . شکافتن یک یا دو لب در صورتی که درمان شود 1/5 دیه کامل دارد .

7- از بین بردن تمام زبان سالم دیه کامل دارد . لال شدن انسان سالم با ضربه مغزی و نظایر آن دیه کامل دارد . بریدن مقداری از زبان به نسبت از دست دادن قدرت ادای حروف محاسبه می شود .

8- از بین بردن تمامی دندان های 28 گانه دیه کامل دارد . از بین بردن هر کدام از 12 دندان جلو (پیش ، 4 تایی ، نیش) 5 درصد دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از 16 دندان عقبی 2.5 درصد دیه کامل دارد . سیاه شدن دندان 2/3 دندان کامل دیه دارد . شکستن قسمت نمایان دندان با بقایای ریشه معادل دندان کامل دیه دارد .

9- کج شدن گردن در اثر شکستگی دیه کامل دارد .

10- از بین بردن دو فک دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از فک ها نصف دیه کامل دارد . ار بین بردن مقداری از هر فک بسته به مساحت از بین رفته محاسبه می شود .

11- از بین بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد . از بین بردن هر دست تا مفصل مچ نصف دیه کامل دارد . قطع انگشتان هر دست نصف دیه دارد . قطع دست تا آرنج یا شانه نیز نصف دیه کامل دارد (یعنی اختلافی بین قطع دست از مچ ، آرنج یا شانه از نظر دیه وجود ندارد) . قطع 10 انگشت دو دست یا دو پا دیه کامل دارد . قطع هر انگشت 10 درصد دیه دارد و قطع هر بند انگشت غیر از شست 3.33 درصد دیه دارد و قطع هر بند از انگشت شصت 5 درصد دیه دارد . تمامی مواردی که در مورد انگشت دست گفته شد در مورد انگشت های پا هم صدق می کند . 

12- کندن ناخن اگر نروید یا فاسر و سیاه بروید 1 درصد دیه دارد . کندن ناخن اگر سالم و سفید بروید 0.5 درصد دیه دارد .

13- شکستگی ستون فقرات که همراه با خمیدگی یا ناتوانی در راه رفتن بدون عصا و یا از بین رفتن توانائی جنسی یا ریزش ادرار باشد دیه کامل دارد . در صورتی که شکستگی درمان شود 10 درصد دیه دارد . شکستن مهره یا بیش از یک مهره به ازاء هر مهر 10 درصد دیه دارد اگر درمان شود و اگر درمان نشود و باعث اثراتی که در ابتدا گفته شد شود دیه کامل دارد .

14- قطع تمام نخاع دیه کامل دارد . قطع قسمتی از نخاع به اندازه مساحت محاسبه می شود . اگر قطع نخاع منجر به ایجاد عیب در اعضاء دیگر شود دیات به صورت مجزا محاسبه می گردد .

15- قطع دو بیضه به صورت یکدفعه دیه کامل دارد . قطع بیضه چپ 66 درصد دیه کامل دارد و قطع بیضه راست 33 درصد دیه کامل دارد . ورم دو بیضه 40 درصد دیه کامل دارد . تورم بیضه که مانع راه رفتن شود 80 درصد دیه دارد .

16- دیه هر یک از دنده هایی که در پهلوی چپ واقع شده است و محیط بر قلب می باشد 2.5 درصد دیه کامل است . دیه سایر دنده ها یک درصد دیه کامل است .

17- شکستن مجموع دو استخوان ترقوه در صورتی که درمان نشود یا با عیب درمان شود معادل دیه کامل است . شکستن هر استخوان ترقوه در صورتی که درمان نشود یا با عیب درمان شود نصف دیه کامل است . شکستن هر استخوان ترقوه اگر بدون عیب درمان شود 4 درصد دیه کامل است .

18- شکستن استخوان نشیمنگاه یا دنبالچه در صورتی که باعث بی اختیاری مدفوع شود دیه کامل دارد . چنانچه به بیضه ها و یا دیگر اندام تحتانی ضربه ای وارد شود که باعث بی اختیاری ادرار یا مدفوع گردد نیز دیه کامل دارد .

19- شکستن استخوان هر عضو در صورتیکه با عیب درمان شود یا درمان نشود 20 درصد دیه آن عضو دیه دارد . اما اگر به خوبی درمان شود 16 درصد دیه  آن عضو دیه دارد . خرد شدن یا کوبیده شدن استخوان در صورتیکه درمان نشود یا با عیب درمان شود 33.33 درصد آن عضو دیه دارد و اگر به خوبی درمان شود 26.66 درصد دیه آن عضو دیه دارد . جدا کردن استخوان از عضو به گونه ایکه آن عضو بدون استفاده گردد 2/3 دیه آن عضو دیه دارد . اما اگر جدا کردن استخوان از عضو را بتوان بدون عیب درمان نمود 8/15 دیه آن عوض دیه دارد .

20- زوال عقل مانند حالت کما ، نیمه کما و خواب آلودگی شدید دیه کامل دارد . در صورتیکه دیه کامل در این زمینه داده شود و سپس عقل حادثه دیده باز گردد دیه بازپس گرفته می شود . در صورتیکه درصدی از عقب زائل گردد با نظر پزشکی قانونی ارش تعیین می شود .

21- از بین بردن حس شنوایی مجموع دو گوش دیه کامل دارد . از بین بردن حس شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد . از بین رفتن حس شنوایی هر دو گوش در صورت بریدن گوش ها دو دیه کامل دارد . از بین بردن حس شنوایی بر اثر بریدن یک گوش ، یک و نیم دیه کامل دارد . از بین بردن حس شنوایی و گویایی با هم دو دیه کامل دارد . پاره کردن پرده گوش ارش دارد و با توجه به میزان پارگی توسط پزشکی قانونی مشخص می گردد .

22- از بین بردن بینائی دو چشم دیه کامل دارد . از بین بردن بینائی یک چشم نصف دیه کامل دارد . از بین رفتن بینائی چشم در اثر شکستن سر و نظایر آن علاوه بر دیه بینائی ، ارش یا دیه جداگانه هم دارد. کم شدن بینائی ارش دارد و میزان آن به نسبت از بین رفتن کل بینائی توسط پزشکی قانونی تعیین می شود .

23- از بین بردن حس بویایی هر دو مجرای بینی دیه کامل دارد . از بین بردن حس بویایی یک مجرای بینی نصف دیه کامل دارد . بریدن بینی و از بین بردن حس بویایی بینی به صورت همزمان دو دیه کامل دارد .

24- از بین رفتن حس چشایی ارش دارد و باید توسط پزشکی قانونی مشخص گردد . از بین رفتن حس چشایی بر اثر بریدن زبان به اندازه دیه زبان دیه دارد .

25- از بین بردن صورت به طور کامل که نتواند صدایش را آشکار کند اگرچه بتواند با ایماء و آهسته منظورش را برساند دیه کامل دارد . اگر نتواند اصلا صحبت کند باز هم دیه کامل دارد . اگر بعضی از حروف را نتواند بیان کند ارش دارد و توسط پزشکی قانونی مشخص می گردد .

26- بی اختیاری ادرار همیشگی دیه کامل دارد . بی اختیاری ادرار در بعضی مواقع و دوام تا نیمه های روز 50 درصد دیه دارد . از بین رفتن انزال ، قدرت تولید مثل ، بارداری و لذت جنسی ارش دارد . از بین رفتن توان جنسی به طور کامل ، دیه کامل دارد . قطع آلت مردانه از محل ختنه گاه دیه کامل دارد و اگر کمتر از آن مقدار باشد به نسبت توسط پزشکی قانونی ارش تعیین می گردد . قطع آلت زنانه نیز دیه کامل دارد .

27- دیه جراحت های زیر به نسبت سر و صورت بیان می شود . در دیگر اعضای بدن دیه به نسبت عضو مربوطه مشخص می گردد و معمولا نصف دیه جراحت مشابه در سر و صورت است . دیه حارصه 1 درصد دیه کامل است . دیه دامیه 2 درصد و دیه متلاحمه 3 درصد دیه کامل است . دیه سمحاق 4 درصد و دیه موضحه 5 درصد دیه کامل است . دیه هاشمه 10 درصد دیه کامل و دیه منقله 15 درصد دیه کامل است . دیه مامومه 1/3 دیه کامل است و دیه دامغه 1/3 دیه کامل به علاوه ارش مربوطه است .

28-اگر با مطالعه مطالب وب سایت جواب سوالتان را نیافتید ، بنده به صورت  رایگان  در محیط تلگرام یا اینستاگرام مشاور شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، مسائل بیمه ای و کارگری خواهم بود.  کافیست با آدرس تلگرام و یا صفحه اینستاگرام بنده  که در زیر آمده است تماس حاصل فرمایید . اگر وب سایت ، صفحه اینستاگرام و  کانال تلگرام  بیمه جو را به دوستانتان معرفی کنید، قطعا مرا ممنون خود خواهید کرد. توجه داشته باشید که به علت سوالات زیادی که در تلگرام شخصی اینجانب پرسیده شده است ، متاسفانه پاسخگویی به شما عزیزان بسیار زمانبر بوده و یا اصلا امکانپذیر نمی باشد . خواهشمند است با توجه به سوالات زیادی که تا به حال پرسیده شده است و اینجانب جواب داده ام و با جستجوی کلمات کلیدی در قسمت جستجوی بالای سایت (سمت چپ بالای سایت) ، جواب سوالتان را خودتان پیدا کنید . باز هم از شما پوزش می خواهم اگر نتوانم جوابگو باشم .