پست‌ها

حوادث شغلی : مقصر کیست ؟ کارگر ، کارفرما ، بیمه گر !

رشد تعرفه های درمانی : بیمه های پایه و تکمیلی را ورشکست می کند !

تامین اجتماعی کمیته امداد نیست ؟!

دیه و سوالاتی که باقی می ماند ؟

بیمه کارگران ساختمانی : به نام کارگران ، به کام دیگران

بیمه شخص ثالث خوروهای صفر و اتفاقات جالب !

افت قیمت : حق مسلم یا ظلم مضاعف

بازاریابی بیمه ای ! سخت ترین شغلی که دیده ام

کروکی یا بدون کروکی

خدمات بیمه ای که حتی اسم آنها را هم نشنیده اید !!