دیه اعضای بدن !1- مدتها بود می خواستم در مورد دیه تمامی قسمت های بدن مطالبی بنویسم . مقاله ای کامل که تمامی موارد فوق را پوشش دهد . آنقدر سوال در مورد دیه ناشی از تصادفات از من شده است در مورد هیچ موضوع دیگری نشده است ! حالا این فرصت برای من به وجود آمده است . بنابراین صبر کنید و در صورتی که به این مطالب نیازی داشتید تا آخر مقاله را مطالعه فرمائید . دقت کنید که نرخ دیه کامل برای سال 1396 معادل 210 میلیون تومان است و در محاسبه دیه برای اعضای بدن اهمیتی ندارد که حادثه در ماه حرام اتفاق افتاده باشد یا در غیر ماه حرام .

2- از بین بردن موی مرد اگر دیگر در نیاید دیه کامل دارد و اگر در بیاید با نظر پزشکی قانونی ارش برای آن تعیین می شود . برای خانم ها هم اگر در نیاید دیه کامل دارد و اگر در بیاید هم با توجه به تاثیری که بر زیبایی زن می گذارد توسط دادگاه دیه آن مشخص می شود و حتی ممکن است تا سقف دیه کامل نیز داشته باشد . از بین بردن ریش مرد اگر دیگر نروید دیه کامل دارد و اگر بروید 1/3 دیه کامل دارد . از بین بردن موهای دو ابرو اگر دیگر نروید دیه کامل دارد . از بین بردن موهای هر ابرو 1/4 دیه کامل دارد و از بین بردن موهای مقداری از ابرو به نسبت کل ابرو محاسبه می شود . تشخیص اینکه مو بروید و یا نروید بر عهده پزشکی قانونی است .

3- از بین بردن هر چشم نصف دیه کامل دارد و از بین بردن دو چشم دیه کامل دارد . از بین بردن 4 پلک دیه کامل دارد و از بین بردن پلک های بالا 1/3 دیه کامل و از بین بردن پلک های پایین نصف دیه کامل دارد .

4- از بین بردن تمام بینی به صورت یکدفعه دیه کامل دارد و از بین بردن نرمه بینی هم دیه کامل دارد . فساد بینی در اثر شکستن و یا سوزانده شدن اگر درمان نشود دیه کامل دارد و اگر بدون عیب درمان شود 10 درصد دیه دارد . از بین بردن نوک بینی نیز نصف دیه کامل دارد .

5- از بین بردن مجموع دو گوش دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از گوش ها نصف دیه کامل دارد . از بین رفتن مقداری از گوش به نسبت مساحت از دست رفته محاسبه می گردد . از بین بردن نرمه گوش 1/3 دیه یک گوش دیه دارد و اگر مقداری از نرمه از بین برود با توجه به مساحت محاسبه می شود . پاره کردن گوش 1/3 دیه همان گوش دیه دارد و چنانچه آسیب رساندن به گوش به شنوائی آسیب وارد کند بابت شنوائی دیه جداگانه ای در نظر گرفته می شود . حداکثر جراحت نرمه گوش نهایتا متلاحمه است .

6- از بین بردن دو لب دیه کامل دارد و از بین بردن هر لب نصف دیه کامل دارد و از بین بردن مقداری از لب به اندازه مساحت از بین رفته محاسبه می گردد . اگر یک یا دو لب شکافته شود به گونه ایکه دندان ها نمایان شود 1/3 دیه کامل دارد . شکافتن یک یا دو لب در صورتی که درمان شود 1/5 دیه کامل دارد .

7- از بین بردن تمام زبان سالم دیه کامل دارد . لال شدن انسان سالم با ضربه مغزی و نظایر آن دیه کامل دارد . بریدن مقداری از زبان به نسبت از دست دادن قدرت ادای حروف محاسبه می شود .

8- از بین بردن تمامی دندان های 28 گانه دیه کامل دارد . از بین بردن هر کدام از 12 دندان جلو (پیش ، 4 تایی ، نیش) 5 درصد دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از 16 دندان عقبی 2.5 درصد دیه کامل دارد . سیاه شدن دندان 2/3 دندان کامل دیه دارد . شکستن قسمت نمایان دندان با بقایای ریشه معادل دندان کامل دیه دارد .

9- کج شدن گردن در اثر شکستگی دیه کامل دارد .

10- از بین بردن دو فک دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از فک ها نصف دیه کامل دارد . ار بین بردن مقداری از هر فک بسته به مساحت از بین رفته محاسبه می شود .

11- از بین بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد . از بین بردن هر دست تا مفصل مچ نصف دیه کامل دارد . قطع انگشتان هر دست نصف دیه دارد . قطع دست تا آرنج یا شانه نیز نصف دیه کامل دارد (یعنی اختلافی بین قطع دست از مچ ، آرنج یا شانه از نظر دیه وجود ندارد) . قطع 10 انگشت دو دست یا دو پا دیه کامل دارد . قطع هر انگشت 10 درصد دیه دارد و قطع هر بند انگشت غیر از شست 3.33 درصد دیه دارد و قطع هر بند از انگشت شصت 5 درصد دیه دارد . تمامی مواردی که در مورد انگشت دست گفته شد در مورد انگشت های پا هم صدق می کند . 

12- کندن ناخن اگر نروید یا فاسر و سیاه بروید 1 درصد دیه دارد . کندن ناخن اگر سالم و سفید بروید 0.5 درصد دیه دارد .

13- شکستگی ستون فقرات که همراه با خمیدگی یا ناتوانی در راه رفتن بدون عصا و یا از بین رفتن توانائی جنسی یا ریزش ادرار باشد دیه کامل دارد . در صورتی که شکستگی درمان شود 10 درصد دیه دارد . شکستن مهره یا بیش از یک مهره به ازاء هر مهر 10 درصد دیه دارد اگر درمان شود و اگر درمان نشود و باعث اثراتی که در ابتدا گفته شد شود دیه کامل دارد .

14- قطع تمام نخاع دیه کامل دارد . قطع قسمتی از نخاع به اندازه مساحت محاسبه می شود . اگر قطع نخاع منجر به ایجاد عیب در اعضاء دیگر شود دیات به صورت مجزا محاسبه می گردد .

15- قطع دو بیضه به صورت یکدفعه دیه کامل دارد . قطع بیضه چپ 66 درصد دیه کامل دارد و قطع بیضه راست 33 درصد دیه کامل دارد . ورم دو بیضه 40 درصد دیه کامل دارد . تورم بیضه که مانع راه رفتن شود 80 درصد دیه دارد .

16- دیه هر یک از دنده هایی که در پهلوی چپ واقع شده است و محیط بر قلب می باشد 2.5 درصد دیه کامل است . دیه سایر دنده ها یک درصد دیه کامل است .

17- شکستن مجموع دو استخوان ترقوه در صورتی که درمان نشود یا با عیب درمان شود معادل دیه کامل است . شکستن هر استخوان ترقوه در صورتی که درمان نشود یا با عیب درمان شود نصف دیه کامل است . شکستن هر استخوان ترقوه اگر بدون عیب درمان شود 4 درصد دیه کامل است .

18- شکستن استخوان نشیمنگاه یا دنبالچه در صورتی که باعث بی اختیاری مدفوع شود دیه کامل دارد . چنانچه به بیضه ها و یا دیگر اندام تحتانی ضربه ای وارد شود که باعث بی اختیاری ادرار یا مدفوع گردد نیز دیه کامل دارد .

19- شکستن استخوان هر عضو در صورتیکه با عیب درمان شود یا درمان نشود 20 درصد دیه آن عضو دیه دارد . اما اگر به خوبی درمان شود 16 درصد دیه  آن عضو دیه دارد . خرد شدن یا کوبیده شدن استخوان در صورتیکه درمان نشود یا با عیب درمان شود 33.33 درصد آن عضو دیه دارد و اگر به خوبی درمان شود 26.66 درصد دیه آن عضو دیه دارد . جدا کردن استخوان از عضو به گونه ایکه آن عضو بدون استفاده گردد 2/3 دیه آن عضو دیه دارد . اما اگر جدا کردن استخوان از عضو را بتوان بدون عیب درمان نمود 8/15 دیه آن عوض دیه دارد .

20- زوال عقل مانند حالت کما ، نیمه کما و خواب آلودگی شدید دیه کامل دارد . در صورتیکه دیه کامل در این زمینه داده شود و سپس عقل حادثه دیده باز گردد دیه بازپس گرفته می شود . در صورتیکه درصدی از عقب زائل گردد با نظر پزشکی قانونی ارش تعیین می شود .

21- از بین بردن حس شنوایی مجموع دو گوش دیه کامل دارد . از بین بردن حس شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد . از بین رفتن حس شنوایی هر دو گوش در صورت بریدن گوش ها دو دیه کامل دارد . از بین بردن حس شنوایی بر اثر بریدن یک گوش ، یک و نیم دیه کامل دارد . از بین بردن حس شنوایی و گویایی با هم دو دیه کامل دارد . پاره کردن پرده گوش ارش دارد و با توجه به میزان پارگی توسط پزشکی قانونی مشخص می گردد .

22- از بین بردن بینائی دو چشم دیه کامل دارد . از بین بردن بینائی یک چشم نصف دیه کامل دارد . از بین رفتن بینائی چشم در اثر شکستن سر و نظایر آن علاوه بر دیه بینائی ، ارش یا دیه جداگانه هم دارد. کم شدن بینائی ارش دارد و میزان آن به نسبت از بین رفتن کل بینائی توسط پزشکی قانونی تعیین می شود .

23- از بین بردن حس بویایی هر دو مجرای بینی دیه کامل دارد . از بین بردن حس بویایی یک مجرای بینی نصف دیه کامل دارد . بریدن بینی و از بین بردن حس بویایی بینی به صورت همزمان دو دیه کامل دارد .

24- از بین رفتن حس چشایی ارش دارد و باید توسط پزشکی قانونی مشخص گردد . از بین رفتن حس چشایی بر اثر بریدن زبان به اندازه دیه زبان دیه دارد .

25- از بین بردن صورت به طور کامل که نتواند صدایش را آشکار کند اگرچه بتواند با ایماء و آهسته منظورش را برساند دیه کامل دارد . اگر نتواند اصلا صحبت کند باز هم دیه کامل دارد . اگر بعضی از حروف را نتواند بیان کند ارش دارد و توسط پزشکی قانونی مشخص می گردد .

26- بی اختیاری ادرار همیشگی دیه کامل دارد . بی اختیاری ادرار در بعضی مواقع و دوام تا نیمه های روز 50 درصد دیه دارد . از بین رفتن انزال ، قدرت تولید مثل ، بارداری و لذت جنسی ارش دارد . از بین رفتن توان جنسی به طور کامل ، دیه کامل دارد . قطع آلت مردانه از محل ختنه گاه دیه کامل دارد و اگر کمتر از آن مقدار باشد به نسبت توسط پزشکی قانونی ارش تعیین می گردد . قطع آلت زنانه نیز دیه کامل دارد .

27- دیه جراحت های زیر به نسبت سر و صورت بیان می شود . در دیگر اعضای بدن دیه به نسبت عضو مربوطه مشخص می گردد و معمولا نصف دیه جراحت مشابه در سر و صورت است . دیه حارصه 1 درصد دیه کامل است . دیه دامیه 2 درصد و دیه متلاحمه 3 درصد دیه کامل است . دیه سمحاق 4 درصد و دیه موضحه 5 درصد دیه کامل است . دیه هاشمه 10 درصد دیه کامل و دیه منقله 15 درصد دیه کامل است . دیه مامومه 1/3 دیه کامل است و دیه دامغه 1/3 دیه کامل به علاوه ارش مربوطه است .

28-بنده به صورت  رایگان  از طریق فرم مشاوره رایگان پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود.  کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید . یک نسخه از پاسخ با نام واقعی یا مستعار شما (می توانید از نام مستعار استفاده کنید) در وب سایت منتشر می گردد . می توانید یک یا چند روز بعد از ارسال درخواست مشاوره ایمیل تان را بررسی نموده و یا صفحه اول سایت را ببینید . سوالات به ترتیب پاسخ داده می شوند بنابراین نیاز به ارسال مجدد درخواست تان نیست . مشاهده صفحه اول سایت علاوه بر اینکه پاسخ شما را در بر دارد به شما اطلاعات مفید و مرتبطی خواهد داد .