آیا حق جذب باید در سنوات حساب شود ؟


حمید: سلام ! شرکت ما دارای طرح طبقه بندی مشاغل می‌باشد . در احکام حقوقی صادره حق جذب هم پرداخت می شود و در محاسبه اضافه کار هم دخیل می‌باشد . شرکت در زمان تسویه حساب پرسنل حق جذب را بعنوان پارامترهای پرداخت حق سنوات لحاظ نمی کند و می گویند این مزایا بوده و نباید براساس آن حق سنوات پرداخت شود . آیا این قانونی است ؟ نه باید حساب کند . تمامی مزایای ثابت باید در سنوات در نظر گرفته شود .