آیا بیمه بیکاری جزء سابقه حساب می شود ؟


با تشکر از جوابتون ! فقط این بیمه بیکاری چطوری می شود روی سابقه آورد ؟ بیمه بیکاری به صورت اتوماتیک به عنوان بیمه بیکاری محسوب می گردد .