آیا کارانه مشمول حق بیمه است ؟


حمید: سلام ! شرکت از بهمن ۱۳۹۴ حق بیمه کارانه پرداختی را به تامین اجتماعی پرداخت نکرده است . به کجا باید شکایت کرد ؟ اداره کار یا تامین اجتماعی و آیا این کار قانونی می باشد ؟ براساس بخشنامه 11/3 تامین اجتماعی ، کارانه مشمول حق بیمه است . باید به بازرسی شعبه تامین اجتماعی مراجعه نمایید .