آیا طرفین باید در هیات تشخیص حضور داشته باشند ؟!آریائی نژاد : سلام ! سوالی درباره شکایت از کارفرما داشتم ! کارفرمای بنده ۳ ماه اول کارم بنده را بیمه نکرده و بعد از ۸ ماه که بنده نخواستم ادامه همکاری بدهم ، مانده حسابم را تسویه نکرده است . ن شکایت کردم  که نوبت زدن برای ۲۴ مهر ! منتها بالای برگه نوشته :نوبت اول: خواهان ، این یعنی تو جلسه اول فقط من هستم؟ و خوانده نمی آید ؟ نه . برای ایشان هم فرستاده شده است با عنوان خوانده ، نوبت اول . هر دو نفر باید حضور داشته باشید .