چگونگی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در یک هلدینگ !


میثم : باسلام !  آیا اگر شرکتی که زیرمجموعه یک برندی باشد که شامل چند شرکت با نام های مختلف می شود برای احتساب پایه سنواتی  که می بایست پنجاه نفر در یک کارگاه باشند کل مجموعه مد نظر می باشد یا خیر ؟ اگر منظورتان طرح طبقه بندی مشاغل باشد بستگی به کارفرما دارد . اگر کارفرمای همه آنها یکی باشد طرح طبقه بندی مشاغل باید در موردشان اجرا شود .