پرداخت بیمه از دو شعبه و بیمه بیکاری !


محسن ذوالفقاری : شهرستان دیگر که پروژه داشته واریز نموده حال با وجود قرارداد بیش از یکسال و واریز بیمه بیش از یکسال توسط شرکت ولی در دو شعبه بیمه بیکاری به من تعلق می گیرد ؟ سایر شرایط را دارا هستم. با تشکر ؟ اگر کارفرما یکی باشد می توانید از مقرری بیمه بیکاری استفاده نمایید .