چقدر دیه به من تعلق می گیرد ؟


مهشید ربیعی : من تصادف کردم و دو قسمت لگنم شکست و اینکه قسمت اتصال لگن به کمر هم شکست و بعد از جراحی برایم پیچ گذاشتند و این پیچ عمری هست و هیچوقت درش نمی  آورند چون دچار مشکل می شوم . می خواستم بدانم دیه من به طور تقریب چقدر می شود ؟ و اینکه آیا ازکارافتادگی هم برایم درنظر می گیرند با توجه به اینکه باکمترین حرکت و کار کردن دچار درد و محدودیت می شوم ؟ نه ! از کارافتادگی به شما تعلق نمی گیرد . دیه تان به نظر من حدود 30 درصد است . حدود 70 میلیون تومان .