چند بار می توان در جلسه اداره کار غیبت نمود ؟!


مهرداد مهردادی : کارگر به ناحق از من شکایت کرده است .  می خواهم بدانم جلسه بدوی را چند بار می شود بعلت عدم حضور تجدید کرد. اگر جلسه اول غایب بشوم، وقت برای جلسه دوم می دهند ، اگر باز غایب بشوم باز هم وقت جلسه سوم می دهند یا غیابی انجام می شود ؟ معمولا بیشتر از یک جلسه نمی توانید غیبت کنید . در جلسه دوم رای می دهند . اگر درخواست ها از نظر مبلغ زیاد نباشد ممکن است در همان دفعه اول رای صادر کنند .