چگونگی دریافت مقرری بیمه بیکاری !


م .س : کارفرما من را از کار اخراج کرده است در حالی که قرارداد یک ساله دارم و از من خواسته است که تسویه حساب کنم . اگر من تسویه حساب کنم می توانم درخواست بیمه بیکاری تا پیدا کردن شغل دیگر بدهم ؟ در چه صورت بیمه بیکاری بمن تعلق می گیرد ؟  اگر در اواسط کار اخراج شده باشید باید به اداره کار شکایت کرده و درخواست بازگشت به کار بدهید . اگر به هر دلیلی نتوانید به کار بازگشت نمایید اداره کار شما را به تامین اجتماعی برای دریافت بیمه بیکاری معرفی می کند .