اعتراض به نحوه محاسبه حقوق و مزایا در هیات تشخیص


درصورتیکه مبالغ مندرج در رای هیئت تشخیص بابت مطالبات کارگر که محاسبه آن بر مبنای ارائه اطلاعات توسط کارفرما بوده است و مثلا کارفرما (بدون اینکه درخواستی از کارگر بوده باشد) مبالغی را بعنوان پرداخت علی الحساب به هیئت ارائه و این مبالغ از مطالبات کارگرکسرشده باشد ، کارگر جهت اطلاع از ریز محاسبات تسویه یا اعتراض به اطلاعات غلط کارفرما و بازپس گیری تتمه مطالبات چه باید بکند ؟ دوباره شکایت کند یا روی رای هیئت اعتراض کند ؟ اگر رای داده شده باشد باید به هیات حل اختلاف اعتراض کرده و تقاضای محاسبه مجدد حقوق و مزایای تان را داشته باشید .