حق بیمه ام پرداخت نشده است ؟


حامد سامی : من الان سه ماه که از کار اخراج شدم و بیمه هم برایم رد نشده است . از ۸ ماه که باید رد می شد فقط یک ماه فروردین بوده ، سه ماه قبل و چهار ماه بعدش رد نشده است . الان می توانم بعد از گذشت سه ماه از اخراج شدنم شکایت کنم ؟ می توانید شکایت کنید و مشکلی ندارد . فقط باید مدارکی ارائه کنید که نشان دهد در آنجا کار می کرده اید وگرنه به جایی نمی رسید .