بابت دیر پرداخت کردن حقوق به کجا شکایت کنم ؟


شیوا زمان : کارفرمای من بیمه ، سنوات و حقوق یک ماه من را پرداخت نکرده و حقوق ماه قبل را با تاخیر یکساله پرداخت کرده  است. به نظر شما برای مطالبه حق بیمه، حقوق معوقه و خسارت دیر پرداخت کردن حقوق اظهار نامه برایش ارسال کنم یا مستقیما به اداره کار بروم ؟بابت حق بیمه و حقوق معوقه باید به اداره کار شکایت کنید . بعد از اینکه از اداره کار رای گرفتید با تاخیر در پرداخت معوقاتتان باید خسارت تاخیر در تادیه به دادگاه ارائه کنید .