نمونه قرارداد کار سال 98

شهروزی : نمونه قرارداد کار جدید سال 98 را می خواستم ؟  نمونه قرارداد در مورد سال 98 با سال 97 یا سال های دیگر تفاوتی ندارد . معمولا مبلغ آن متفاوت است که با توجه به اعلام حداقل حقوق و مزایا و بن خواروبار و حق اولاد و حق مسکن تعیین می شود .
مورد زیر یک نمونه قرارداد است :

        نمونه قرارداد كار


« نمون برگ شماره :  هشت »


       اين قرارداد به موجب ماده (10) قانون كار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (3) الحاقي به ماده (7) قانون كار موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي- مصوب 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام بين كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما و كارگر منعقد مي شود .
1)  مشخصات طرفين :
كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما
آقاي / خانم / شركت ........................................ فرزند .............................. شماره شناسنامه/ شماره ثبت ............................
به نشاني : ......................................................................................................................................................................................
كارگر
آقاي / خانم .......................................... فرزند ................................ متولد ............................... شماره شناسنامه ..................
 شماره ملي ................................ ميزان تحصيلات ............................ نوع و ميزان مهارت ........................................................
به نشاني : .....................................................................................................................................................................................
2)  نوع قرارداد : دائم                                                موقت                                                      كارمعين
3)  نوع كار يا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه كارگر به آن اشتغال مي يابد : ..................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
4)  محل انجام كار : ........................................................................................................................................................................
5)  تاريخ انعقاد قرارداد : .................................................................................................................................................................
6)  مدت قرارداد : ...........................................................................................................................................................................
7)  ساعات كار : ...............................................................................................................................................................................
ميزان ساعات كار و ساعت شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين مي گردد . ساعات كار نمي تواند بيش از ميزان مندرج در قانون كار تعيين شود ليكن كمتر از آن مجاز است .
8)  حق السعي :
الف : مزد ثابت/ مبنا/ روزانه/ ساعتي ........................................ ريال (حقوق ماهانه : ................................................... ريال )
ب : پاداش افزايش توليد و يا بهره وري ........................................... ريال كه طبق توافق طرفين قابل پرداخت است .
ج : ساير مزايا ................................................................................................................................................................................


محل امضاء كارفرما

محل امضاء كارگر
 9)  حقوق و مزاياي كارگر : بصورت هفتگي/ ماهانه به حساب شماره .............................................. نزد بانك ....................................... شعبه ............................... توسط كارفرما يا نماينده قانوني وي پرداخت مي گردد .
10)  بيمه : به موجب ماده (148) قانون كار ، كارفرما مكلف است كارگر را نزد سازمان تامين اجتماعي و يا ساير
دستگاه هاي بيمه گر بيمه نمايد .
11)  عيدي و پاداش سالانه : به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در
كارگاه هاي مشمول قانون كار- مصوب 6/12/1370 مجلس شواري اسلامي ، به ازاي يك سال كار معادل شصت روز مزد ثابت/ مبنا (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانوني كارگران ) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به كارگر پرداخت
مي شود . براي كار كمتر از يك سال ، ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد .
12)  حق سنوات يا مزاياي پايان كار : به هنگام فسخ يا خاتمه قرارداد كار حق سنوات ، مطابق قانون و مصوبه
مورخ 25/8/87 مجمع تشخيص مصلحت نظام به نسبت كاركرد كارگر پرداخت مي شود .
13)  شرايط فسخ قرارداد : اين قرارداد در موارد ذيل ، توسط هر يك از طرفين قابل فسخ است .
فسخ قرارداد ................ روز قبل به طرف مقابل كتباً اعلام مي شود .
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
14)  ساير موضوعات مندرج در قانون كار و مقررات تبعي از جمله مرخصي استحقاقي ، كمك هزينه مسكن و كمك هزينه عائله مندي نسبت به اين قرارداد اعمال خواهد شد .
15)  اين قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه نزد كارفرما ، يك نسخه نزد كارگر ، يك نسخه به تشكل كارگري (در صورت وجود) و يك نسخه نيز توسط كارفرما از طريق نامه الكترونيكي يا اينترنت و يا ساير طرق به اداره كار و امور اجتماعي محل تحويل مي شود .


محل امضاء كارفرما

محل امضاء كارگر
   بنده به صورت رایگان  از طریق فرم مشاوره رایگان پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود.  کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشیدیک نسخه از پاسخ با نام واقعی یا مستعار شما (می توانید از نام مستعار استفاده کنید) در وب سایت منتشر می گردد . می توانید یک یا چند روز بعد از ارسال درخواست مشاوره ایمیل تان را بررسی نموده و یا صفحه اول سایت را ببینیدسوالات به ترتیب پاسخ داده می شوند بنابراین نیاز به ارسال مجدد درخواست تان نیست . مشاهده صفحه اول سایت علاوه بر اینکه پاسخ شما را در بر دارد به شما اطلاعات مفید و مرتبطی خواهد داد