ارش آسیب به نسوج

احمد : لطفا دیه موارد زیر را حساب کنید :
1.     له شدگی وسیع نسوج نرم سمت راست سر مورد پیوند پوستی گرافت قرار گرفته است.
2.     خراشیدگی حارصه پس سر
3.     دو ناحیه کبودی بازوی راست
4.     یک ناحیه کبودی بازوی چپ
5.     آسیب نسوج نرم ستون فقرات کمری
6.     آسیب نسوج نرم ناحیه لگن داشته است.له شدگی وسیع نسوج نرم سمت راست سر با امتداد به سمت راست پیشانی داشته است که بدینوسیله گواهی قبلی تصحیح می گردد.ارش له شدگی بمیزان یک درصد دیه کامل تعیین می گردد.
7.     له شدگی مذکور با جوشگاه التیام یافته است و مشمول دیه مقدر است.جوشگاه فوق موجب نقص زیبایی که ارش آن بمیزان دو درصد دیه کامل تعیین می گردد
8.     جوشگاه موجب عدم رویش مو به میزان یک درصد از سطح قابل رویش موی سر شده است که مشمول دیه مقدر است . ارش پیوند پوستی به میزان یک درصد دیه کامل تعیین می گردد.ارش بند پنجم به میزان یک و نیم درصد و ارش بند ششم بمیزان یک درصد دیه کامل تعیین می گردد ؟
دیه موارد فوق به شرح زیر است :
1.     مجموعا 2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
2.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان
3.     0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان
4.     0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان
5.     1.5 درصد دیه کامل معادل 4 میلیون و 50 هزار تومان
6.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان
7.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
8.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان


·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق  مشاوره رایگان بیمه و قانون کار پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 

·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید.