قرارداد کار موقت

هادی نوری : آیا در قرارداد کار موقت برای کارگران می توان حداقلی برای میزان کار روزانه یا هر شیفت تعیین نمود و کارگر را در صورت عدم حصول نتیجه به کار جبرانی برای دستیابی به حد نصاب تعیین شده بدون مزد اضافه ملزم نمود ؟ نه ! نمی توان چنین کاری کرد . قانون کار صرفا در مورد ساعت کار و حداقل و حداکثر آن صحبت می کند . نمی توانید وی را مجبور کنید تا با رسیدن به نتیجه مشخصی دستمزدش را پرداخت کنید . در آن صورت رابطه کاری از حالت کارفرما و کارگر خارج می شود . برای چنین مواردی باید از خدماتت پیمانکاری استفاده نمایید که دیگر قانون کار حکمفرما نیست .


·         توجه : فقط از طریق سایت مجددا سوال بپرسید . به ایمیل ها پاسخ داده نمی شود.
·         بنده به صورت رایگان  از طریق  مشاوره رایگان بیمه و قانون کار پاسخگوی شما در زمینه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، مسائل بیمه ای ، کارگری و متفرقه خواهم بود . 

·          کافیست گزینه های فرم مشاوره را تکمیل نموده و منتظر ارسال پاسخ به ایمیل تان باشید.