مزایای غیر مستمر


شهرام  :منظور از مزایای غیر مستمر چیست ؟  منظور از مزایای غیر مستمر ، مبالغی است که تحت عناوین زیر پرداخت می گردد :
1.     اضافه کار
2.     پاداش انجام کار
3.     عیدی
4.     پاداش آخر سال
5.     پرداخت هایی برای تهیه لباس
6.     پرداخت هایی برای درمان و معالجه
7.     بهره وری
8.     خسارت اخراج
9.     فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
10. بازخرید خدمت در خاتمه خدمت
11. بازخرید مرخصی و یا سایر مزایایی که توسط کارفرما طبق قانون به کارکنان پرداخت می شود .


مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .