دیه سوختگی درجه 2

مریم : دیه 8 درصد سوختگی درجه 2 چقدر است ؟ 8 درصد دیه کامل دارد معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان .