دیه اتساع بدن

بهزاد : تصادفی داشتم ، بعد از مراجعه به پزشکی قانونی نوشتن دچار اتساع یا انساع (دست خط شونو نتوانستم درست بخونم) از ناحیه سر و گردن و کتف شده است ، اما آثار جراحت دیده نشد . می خواستم ببینم دیه من چقدر است ؟ اگر فقط همین را نوشته باشد دیه ای تعلق نمی گیرد.