دیه راننده مقصر

یزدان جودکی : سلام ! درتصادف و یا واژگونی ! دیه راننده مقصر همانند دیگر تصادف های غیر مقصر محاسبه می شود ؟  تقریبا همان صورت است . به عنوان غرامت محاسبه می شود .