ازکارافتادگی به علت عمل کاشت باتری در قلب

مارال : سلام !  اگر شخصی (آقا و سرپرست خانواده ) کارگر ساختمان (برقکار) بر اثر نارسایی پیشرفته قلب با ef10%  عمل کاشت باتری قلب انجام داده و پزشک دستور داد برای آینده پیوند قلب بشود و برایش ازکار افتادگی کلی تشخیص کرده و همچنین چهارسال سابقه بیمه دارد آیا با این شرایط کمیسیون پزشکی از کارافتگی کلی او را تایید می کند یاخیر ؟ با این شرایط ازکارافتاده می شود . البته سابقه بمه بسیار کمش ممکن است دردسر ساز شود.