آزمایش اعتیاد در معاینات تامین اجتماعی

محمود رضایی : آیا اعتیاد داشته باشیم به مشکل نمیخوریم اونجا ؟ اگر احتمالا منظورتان معاینات اولیه تامین اجتماعی است نه دچار مشکل نمی شوید چون آزمایش اعتیاد در معاینات تامین اجتماعی وجود ندارد . البته اگر از قیافه تان مشخص باشد معتاد هستید در برگه معاینات نوشته می شود .