شکایت بابت خسارت مالی در تصادف

لیلا : سپاس ! پس بنده می توانم به دادگاه مراجعه کنم و موضوع را بیان کنم ؟ در ضمن بنده خسارت مالی هم که گوشی ام در تصادف شکست اینها را بگیرم ؟
1.     بله ! می توانید . البته موافقت قاضی پنجاه پنجاه است .
2.     بابت خسارت مالی باید جداگانه به دادگاه عمومی شکایت کنید.