دیه دررفتگی استخوان ترقوه


خانی : سلام ! نامه پزشک قانونی نوشته :
1.      درفتگی استخوان ترقوه راست
2.      آسیب پوست ونسوج نرم شانه راست ناشی از انجام عمل جراحی تعبیه ابزار ارتوپدی جهت تثبیت دررفتگی مفصل ترقوه راست (ارش ) که ارش متعلقه به آن میزان 2%(دودرصد )دیه کامل
3.      کوفتگی نسج ریه راست (ارش) که ارش متعلقه به آن میزان 0/25 (بیست و پنج صدم درصد)  دیه کامل
4.      شکستگی دنده 6 و 7 و 8 سمت راست قفسه سینه هرسه غیر محیط برقلب که صحیحا التیام یافته است .
5.      پارگی مینیسک داخل زانوی راست (ارش ) که ارش متعلقه به آن 8% (هشت درصد) دیه کامل می باشد.
6.      کشیدگی رباط متقاطع خلفی زانوی چپ (ارش) که ارش متعلقه به آن 2%(دو درصد) دیه کامل تعیین می گردد . ب- صدمات نامبرده تا حدی التیام یافته اند . خاتمه درمان اعلام می گردد . نیاز به معاینه مجدد ندارم ؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است :
1.      4 درصد دیه کامل معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان
2.      2 درصد دیه معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
3.      0.25 درصد دیه معادل 675 هزار تومان
4.      3 درصد دیه کامل معادل 8 میلیون و 100 هزار تومان
5.      8 درصد دیه کامل معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان
6.      2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .