کارفرما رای بازگشت به کار را نمی پذیرد ؟!


رحمان خسروی  : رای بازگشت از اداره کار بهم دادند . هم حل اختلاف وهم تشخیص اما دادگاه کاری برایم نمی کنند . باید چکار کنم ؟ اگر کارفرما شما نپذیرفت باید درخواست دهید تا پایان قراردادتان حق السعی تان پرداخت گردد . رای بگیرید و رای را به مرحله اجرا بگذارید.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .