دیه کبودی قسمت ها مختلف بدن


رضا : دیه در اثر گیری برخورد جسم سخت :
1.      کبودی پلک فوقانی در حال جذب چشم راست
2.      خون ریزی خفیف زیر ملتحمه چشم راست
3.      کبودی درحال جذب پلک فوقانی چشم چپ
4.      کبودی در حال جذب ساعد دست راست
5.      کبودی درحال جذب خلف مچ دست راست
6.      کبودی در حال جذب قسمت قدامی فوقانی دست راست
7.      کبودی درحال جذب قسمت داخلی میانی ساعد چپ
8.      ساییدگی حارصه و کبودی درحال جذب خلف ساعد چپ
9.      کبودی در حال جذب قسمت فوقانی قدامی ساعد چپ
10.  یک سیاه شدگی و یک کبودی در حال جذب پهلوی راست
11.  یک سیاه شدگی درحال جذب قدام ران راست
12.  کبودی درحال جذب داخل زانوی چپ
13.  شکستگی پنج درصد سطح نمایان دندان قدامی فوقانی سمت چپ و قدامی تحتانی اول سمت چت ( دو دندان)
14.   کشیدگی رباط متقاطع قدامی(ACL) زانوی چپ ؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است :
1.      0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان
2.      0.2 درصد دیه کامل معادل 540 هزار تومان
3.      0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان
4.      0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان
5.      0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان
6.      0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان
7.      0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان
8.      0.65 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 755 هزار تومان
9.      0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان
10.  0.45 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 215 هزار تومان
11.  0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان
12.  0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان
13.  مجموعا 0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
14.  ارش دارد . احتمالا حدود 1 درصد دیه کامل

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .