معنای عاقله در علم حقوق


حسینی :معنای عاقله در علم حقوق چیست ؟ در ارتباط با تعریف عاقله در فقه اختلاف نظر بسیار است اما قانونگذار تعریف خود را از این نهاد در ماده ۴۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آورده است.
مطابق ماده ۴۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹2:”عاقله عبارتند از پدر پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است همه کسانی که در زمان فوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می باشد.”
آنچه از این تعریف روشن است آن است که زنان و مردانی که از طریق «مادر »با مرتکب جرم  خویشاوند هستند جزء طبقات عاقله که مسئول پرداخت دیه هستند،نمیباشند.
نکته دیگری که در مورد مفهوم شمولیت عاقله لازم به ذکر است آن است که عاقله تنها در صورتی مسئول است که:
الف)دارای نسب مشروع باشد.
ب)عاقل باشد.
پ)بالغ باشد.
ج) در مواعد پرداخت دیه تمکن مالی داشته باشد.
بنابراین اگر عاقله نسب نامشروع،مجنون،نابالغ و فاقد تمکن مالی باشد،مسئول پرداخت دیه نمی باشد.در صورتی که افراد حاضر در بستگان  مرتکب شرایط  فوق الذکر را داشته باشند به نسبت “مساوی” مکلف به پرداخت دیه می باشند هر چند که نسبت ارث بردن آن‌ها متفاوت باشد. بنابراین  مسئولیت عاقله در پرداخت دیه همواره به صورت مساوی است.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .