مجازات حمل تریاک


افشاری :آیا حمل تریاک مجازات دارد؟
طبق ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر:
«هر کس تریاک ، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازات‌های زیرمحکوم می شود:
1.     تا پنجاه گرم: تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
2.     بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم: پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
3.     بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم: پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4.     بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم: شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
5.      بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم: علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازا هرکیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
6.     بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره ـ مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می گردند

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .