شرکت بیمه دیه را پرداخت نمی کند؟


123: سلام!  شرکت بیمه دیه خسارت بدنی (تصادف خودرو با عابر پیاده در گذرگاه عابر پیاده )اینجانب را ۸ ماه بعد از تشکیل پرونده پرداخت نکرده و می گوید افسر تحقیق پرونده شما را تائید نکرده و اینقدر دیه برای این تصادف نیست.
درصورتیکه سطح آسیب و میزان دیه طبق نظریه پزشکی قانونی(پس از اخذ بررسی مدارک بالینی و اخذ نظریه مشورتی از پزشکان متخصص) و رای دادگاه بدوی و تجدید نظر صادر شده است.
شکایت بیمه را به بیمه مرکزی ارسال کردم. آیا بیمه مرکزی بیمه را ملزم به پرداخت دیه خسارت بدنی اینجانب می کند؟ در صورتی که بیمه مرکزی به بیمه دستور پرداخت دیه مرا را صادر نکند؟ من باید چه شکایتی علیه بیمه و بیمه مرکزی و تحت چه عنوان مطرح نمایم؟ ممنونم؟
1.     بیمه مرکزی آنها را ملزم به پرداخت دیه می کند. اگر انها اعتراض داشتند باید در مرحله بدوی به رای دادگاه اعتراض می کردند.
2.     اگر از طریق بیمه مرکزی مشکل حل نشد به اجرای احکام دادگاه مراجعه کرده و موضوع را بگوئید. آنها بیمه را ملزم به پرداخت دیه می کنند و حتی می توانند حساب بیمه را ببندند.

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .