آیا ساعت نهاری تعلق می گیرد؟


علیرضا خلخالی: سلام! شیفت کاری ما از ساعت ۸ تا ساعت ۱۶ بوده که ۴۰ دقیقه ناهار داده می شده یعنی ۷ ساعت و بیست دقیقه کار می شده است. الان ساعت شیفت کاری بخاطر کرونا از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۱۴ و بیست دقیقه تغییر کرده است. البته مابین این ساعت چایی داده می شود که قبلا هم می دادیم. الان در این شرایط جدید بایستی ناهار داده شود؟ این موضوع توافقی است. منظور شما احتمالا زمان نهاری است. قانون کار در این زمینه سکون کرده است چون چنین شرایطی تا به حال نبوده است. شخصا دیده ام هم ساعت نهاری داده اند هم نداده اند.