محاسبه دیه آسیب به نسوج

 

نیما : سلام لطفا دیه مرا حساب کنید:

1.     از بابت دو عدد سائيدگی معادل بپرداخت ارش جمع (حارصه) روی کمر در سمت راست به پرداخت ارش بميزان يک درصد از ديه کامل

2.     از بابت دو عدد سائيدگی معادل(حارصه) روی لگن سمت راست بپرداخت ارش بميزان يک درصد از ديه کامل

3.     از بابت خراشيدگی (حارصه) خلف ران چپ و زانوی چپ و روی زانوی چپ بپرداخت سه صدم از يک دوم ديه کامل

4.     از بابت خراشيدگی (حارصه) روی انگشت سوم دست چپ بپرداخت يک صدم از يک دهم ديه کامل

5.     از بابت سائيدگی معادل (حارصه) روی شانه راست بپرداخت ارش بميزان نيم درصد از ديه کامل

6.     از بابت شکستگی استخوان ران چپ که بدون عيب التيام يافته بپرداخت چهار پنجم از يک پنجم از يک دوم ديه کامل

7.     از بابت آسيب نسوج نرم و عمل جراحی بپرداخت ارش بميزان سه درصد از ديه کامل

8.      از بابت شکستگی استخوان زند زيرين ساعد دست چپ بپرداخت چهار پنجم از يک پنجم از يک دوم ديه کامل

9.     از بابت آسيب نسوج نرم و عمل جراحی بپرداخت ارش بميزان يک و نيم درصد از ديه کامل؟

دیه آسیب های فوق به شرح زیر است:

1.     1 درصد دیه کامل معادل 3 میلیون و 300 هزار تومان

2.     1 درصد دیه کامل معادل 3 میلیون و 300 هزار تومان

3.     1.5 درصد دیه کامل معادل 4 میلیون و 950 هزار تومان

4.     1 هزارم دیه کامل معادل 330 هزار تومان

5.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 650 هزار تومان

6.     8 درصد دیه کامل معادل 26 میلیون و 400 هزار تومان

7.     3 درصد دیه کامل معادل 9 میلیون و 900 هزار تومان

8.     8 درصد دیه کامل معادل 26 میلیون و 400 هزار تومان

9.     1.5 درصد دیه کامل معادل 4 میلیون و 950 هزار تومان

  

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

 

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .