آیا سوابق بیمه کارگران ساختمانی قطع می شود؟

 

محمد: چند سال بیمه کارگران ساختمانی پرداخت کردم. همزمان دوماه یا اندکی بیشتر برایم بیمه اجباری رد شده است. آیا سوابق بیمه کارگری من بطور کامل به خاطر دو سه ماه تداخل حذف می شود؟یعنی همزمان که بیمه کارگری پرداخت کردم همزمان بیمه اجباری هم شدم منتها اولی ۱۲ ماه خودم پرداخت کردم دومی که اجباری بوده دو ماه در سال بوده؟ قانونا زمانی که هر دو پرداخت می شده است باید قطع شود ولی دیده شده است که تامین اجتماعی کل بیمه دوران کارگر ساختمانی را حذف کرده است.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .