قوانین و دستورالعمل های تامین اجتماعی


کتاب کامل قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی 
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی 
بخشنامه تنقیح و تلخیص بیمه بیکاری 
جدول و شرایط دریافت بیمه بیکاری
بخشنامه بیمه کارفرمایان 
بخشنامه انتقال حق بیمه بین صندوق های بیمه ای مختلف 
دستورالعمل بیمه قالیبافان 
بخشنامه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری مصوب سال 1380 
فرم درخواست جمع آوری سوابق
دستورالعمل محاسبه حق بیمه سربازی و حضور در جبهه های جنگ
دستمزد مقطوع مبنای کسر حق بیمه تامین اجتماعی مشاغل مختلف در سال 1396
کدهای شغلی نرم افزار پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی 
دستورالعمل تحت تکفل قرارگرفتن پدر و مادر و همسر بیمه شده 
بخشنامه بیمه مددجویان کمیته امداد سال 84
دستورالعمل بیمه مداحان و شاعران اهل بیت : تحت پوشش بنیاد دعبل 
دستورالعمل بیمه گروه های خاص 
قانون بیمه تامین اجتماعی رانندگان درون و برون شهری 
راهنمای بیمه مشاغل خانگی
دستورالعمل نحوه اجرای ماده 90 قانون تامین اجتماعی 
قانون کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص 
سوالات متداول در زمینه بیمه شرکت های دانش بنیان 
بخشنامه معاینات سلامت شغلی 
قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی
بخشنامه تنقیح و تلخیص مباحث کمیسیون پزشکی و ازکارافتادگی
بخشنامه 19 امور فنی بیمه شدگان 
واژه نامه اصطلاحات پزشکی جدول تعیین ازکارافتادگی 
بخشنامه 14 مشترک امور فنی و درآمد در زمینه تحت تکفل قرار دادن اعضای خانواده
مجلد بخشنامه ها و دستورالعمل های استراحت پزشکی و پزشک معتمد 
بخشنامه 19/1 تامین اجتماعی در مورد معرفی افراد به کمیسیون پزشکی 
بخشنامه 65 مستمری های تامین اجتماعی