پست‌ها

پرداخت هزینه زایمان با بیمه تکمیلی !

دیه شکستگی مهره های کمر !

محاسبه اضافه کاری ، نوبت کاری ، شب کاری ، سنوات و عیدی کارگران !

شرایط دریافت بیمه بیکاری !

بیمه سلامت ، خدمات درمانی و تامین اجتماعی

دیه شکستگی ترقوه !

افزایش پلکانی حقوق کارگران !

بیمه زنان خانه دار !

راننده بدون گواهینامه !