پست‌ها

قطع حقوق پس از فوت پدر !

تحت تکفل قرار دادن فرزند در بیمه نیروهای مسلح

مدت زمان تسویه حساب با کارگر

شکایت بابت حق بیمه

شکایت بابت اضافه کاری و پاداش

جریمه یک ماه تاخیر در پرداخت حق بیمه

استشهاد به عنوان مدرک برای اداره کار

خسارت تاخیر در تادیه و حکم جلب

افت قیمت خودروی پژو 405

شکایت بابت حق بیمه

مدارک مورد نیاز برای درخواست افت قیمت

شکایت برای بازپس گیری سفته

تاثیر مشاغل سخت و زیان آور بر ازکارافتادگی

شکایت به دادگاه