پست‌ها

اعتراض به رای پزشکی قانونی

معرفی به بیمه بیکاری از طرف اداره کار !

محاسبه دیه خونمردگی !

محاسبه اصل و جریمه حق بیمه تامین اجتماعی

گروه های بیست گانه شغلی !

دیه جراحت فک تحتانی و فوقانی

نوع کارهای پیشنهادی اداره کار ؟!

شکایت بابت 4 درصد حق بیمه کارفرما !

درصد تقصیر کارگر و کارفرما در حادثه کاری

دیه خردشدگی استخوان

منظور از 3 حارصه چیست ؟

تفاوت ارش و دیه

شکایت از کارفرما با داشتن سفته