دیه شکستگی استخوان پاشنه پای راست

 سلام من ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ تصادف کردم

1 شکستگی خردشدگی استخوان قاپی مچ پای راست

2 شکستگی ثلث تحتانی استخوان نازک نی ساق پای راست

3 شکستگی استخوان پای راست

4 شکستگی استخوان  کف دستی پنجم دست چپ

5 شکستگی استخوان چهارم دست راست که به دنبال اصابت جسم سخت

6 جراحت حارصه ناحیه آهیانه ای سر سمت چپ پیشانی. خواستم بدونم چند درصد برام می زنند و چقدر پول دیه ام میشه با تشکر؟ 

7 شکستگی استخوان پاشنه پای راست. ممنون میشم اگر جواب سوالمو بدید؟

دیه آسیب های فوق به شرح زیر است: 

2 درصد دیه کامل معادل 12 میلیون تومان

8 درصد دیه کامل معادل 48 میلیون تومان

بستگی به استخوان دارد.

2 درصد دیه کامل معادل 12 میلیون تومان

2 درصد دیه کامل معادل 12 میلیون تومان

1 درصد دیه کامل معادل 6 میلیون تومان

2 درصد دیه کامل معادل 12 میلیون تومان


جدیدتر قدیمی تر