پیگیری برقراری مستمری ازکارافتادگی تامین اجتماعی

 سلام برادر بزرگوار! من در پرونده همه چیز به نفعم است ولی تامین اجتماعی میگه بر اساس ماده 75 تامین اجتماعی نمی توانیم مستمری اجرا کنیم. تامین اجتماعی شروع مریضی  را می گیره  و اجرا نمیکنه ولی کسی که تازه مریض می شود از کار افتاده نمی شود. تاریخ تکمیل دکتر من 1392 /7/2. می باشد و شروع مریضی من 1391/1/16 . دکتر خودم زده تامین اجتماعی اینو میگیره و حساب میکنه زیر یک سال میگوید اجرا نمیشه بر اساس ماده هفتاد و پنج ولی کسی با شروع مریضی کار افتاده نمیشه و تاریخ تکمیل دکتر من 1392/2/7 که دکتر منو از کار افتاده اعلام کرده و تاریخ کمیسیون هم 1392 /7/21 تشکیل شده است. اگر تامین اجتماعی تشکیل کمیسیون یا تاریخ از کارافتادگی دکتر را بزنند مستمری من اجرا میشه ؟! و تامین اجتماعی گفته دیوان تاریخ بده ما اجرا کنیم. دیوان گفته سه ماده را بنویس بفرست برای دیوان تهران ماده 63 و 75 و 79 . سلام میشه کاری کنیم ؟ مستمری ام اجرا می شود ؟

بله . می توانیم این کار را به نتیجه برسانیم . رای دیوان عدالت اداری قطعی است و لازم الاجرا می باشد.


جدیدتر قدیمی تر