آیا پرستار خانگی مشمول قانون کار است؟

 طاهری : هیات تشخیص حکم صادر کرده من هم اعتراض کردم  . اخرین دریافتی من ۱۹۰۰۰۰۰ هزار تومان بوده ماهانه ۱۷۰۰۰۰۰هزار تومان حساب کردند و سه سال و هشت ماه هم حساب نکردند ، یعنی نزدیک به ۵۰۰۰۰۰۰ میلیون حساب کردند . پاداش و بیمه هم حساب نکردند ، گفتن بیمه با تامین اجتماعی است . چون عیدی گرفتی پاداش هم شاملش می شده است . هر سال یک ماه حقوق عیدی دریافت می کردم . از شما خیلی ممنونم که پاسخ من را می دهید و راهنماییم می کنید ؟ بابت سنوات و حقوق پرداخت نشده  اعتراض کنید . البته بیمه چون مشمول قانون کار نمی باشد بهتر است بابت آن اعتراض کنید و اگر نتیجه نگرفتید همان رای هیات تشخیص را که نشاندهنده کارکرد شماست به بازرسی شعبه تامین اجتماعی ارائه دهید . 

نظرات