تا چند مرتبه می توان در جلسه هیات تشخیص اداره کار غیبت کرد؟

 مهرداد مهردادی : کارگر به ناحق از من شکایت کرده است .  می خواهم بدانم جلسه بدوی را چند بار می شود بعلت عدم حضور تجدید کرداگر جلسه اول غایب بشوم، وقت برای جلسه دوم می دهند ، اگر باز غایب بشوم باز هم وقت جلسه سوم می دهند یا غیابی انجام می شود ؟ معمولا بیشتر از یک جلسه نمی توانید غیبت کنید . در جلسه دوم رای می دهند . اگر درخواست ها از نظر مبلغ زیاد نباشد ممکن است در همان دفعه اول رای صادر کنند . 

نظرات