اجرای چک تضمینی کارگر

 کمال : باسلام و تشکر ! با پرداخت حق و حقوق ایشان مشکلی ندارم ولی خساراتی به شرکت زده ومن یک فقره چک ضمانت از ایشان جهت حسن انجام کار دارم و قصد دارم  بااستفاده از  چک ضمانت ایشان واقدام قانونی خسارتهایم را دریافت نمایم . اداره کارت می تواند مانع اقدام قانونی شود یا نه ؟ بابت خسارت هایتان اداره کار دخالت نمی کند . شما باید از طریق دادگاه عمومی اقدام کرده و خسارت ها را ذکر نمایید . تصمیم گیری در این مورد با قاضی است . اگر نظر موافق دهد می توانید چک را به اجرا بگذارید . البته جدیدا به اندزه خسارت تخمینی تائید شده توسط کارشناس دادگستری می توانید ضرر و زیان دریافت کنید . 

نظرات