دوره انتظار بیمه درمان تکمیلی

 مرضیه صفایی  : دوره انتظار بیمه درمان تکمیلی ایران برای اعمال جراحی چند ماه است ؟ اگر بیمه نامه تان گروهی باشد معمولا در گروه های بزرگ دوره انتظار ندارد . برای اکثر اعمال جراحی در  بیمه درمان تکمیلی کامل بیمه ایران معمولا دوره انتظار 3 ماهه وجود دارد .  

جدیدتر قدیمی تر