دیه آسیب به گردن

 با سلام : چقدر دیه بابت موارد زیر تعلق می گیرد ارش دررفتگی مفصل شانه ای ترقوه ای راست که تحت جراحی قرار گرفته همراه با آسیب نسج نرم و محدودیت حرکتی متعاقب آن در مجموع معادل ۱۲ درصد دیه کامل انسانآسیب نسوج نرم اطراف مهره های گردنی ارش هفت دهم درصد دیه کامل انسان ؟ در مجموع 19 درصد ارش تعیین شده است معادل 51 میلیون و 300 هزار تومان .

نظرات