اثبات اضافه کار

 محمد : سلام! ‌می خواهم ‌برای ‌مطالبه ‌اضافه ‌کاری‌ شکایت ‌کنم ‌که ‌برایم ‌بدون ‌ضریب ‌۴۰%‌(بصورت‌عادی) محاسبه ‌شده ‌و در ‌فیش‌ حقوم ‌اضافه ‌کاری ‌بصورت ‌روزانه ‌نوشته ‌شده است . ‌ ضمنا ‌ساعت ‌ورود ‌و خروج ‌نداریم . ‌چطور ‌می توانم ‌۸ ساعت ‌کاریم ‌را اثبات ‌کنم . ‌ممنون ‌راهنمایی‌ بفرمایید ؟ اگر فیش حقوق تان مهر و امضاء داشته باشد می توانید از آن استفاده کنید وگرنه کار سخت می شود چون ظاهرا مدرکی برای بازرسی همکاران اداره کار نیز وجود ندارد.

نظرات