بیمه بافندگان تابلو فرش

 حسینی  : آیا بافندگان تابلو فرش می توانند از این طریق بیمه قالیبافی تامین اجتماعی بشوند ؟  اگر اتحادیه فرش و گلیم شما را تائید نمایند می توانید به شعبه بیمه مراجعه کنید . البته حدود 2 سال است هیچ سهمیه ای در این زمینه وجود ندارد .جدیدتر قدیمی تر