درصد کسر حق بیمه تامین اجتماعی

 سحر فرضی : همسرم ۱۲ سال در یک مکانیکی کار می کند . تا ۵ سال کارفرما حق بیمه را پرداخت می کرد اما حقوق هم کم میداد . بعد از آن حق بیمه را کامل از همسرم می گیرد و الان در سال ۹۸ گفته باید ۵۰۰ هزار تومن حق بیمه بدهید ولی پایان هر ماه با اینکه سنوات و خواربار و حق مسکن نمی دهد حتی حق بیمه ام از همسرم می گیرد . وقتی بازرس می آید از همه امضا می گیرد که همه پرداخت شده است . همسرم الان ۱۲ سال سابقه بیمه دارد ولی اینکه کار فرما اصلا حق بیمه را نمی دهد و می گوید اگر امضا نکنید و حق بیمه را به من ندهید که من پرداخت کنم اخراجتان می کنم . آیا می توانیم شکایت کنیم خیلی نا حقی است حقوقم کم می دهد ؟ می توانید شکایت کنید و اینکه برای بیمه به نتیجه برسید سخت است . ایشان حق بیمه را پرداخت نموده است و اداره کار کاری ندارد پولش را از کجا آورده است . اگر از حداقل حقوق کم می کرد می توانستید بابت حقوق کمتر از حداقل قانون کار شکایت کنید ولی در این حالت که ظاهرا حق بیمه را دستی می گیرد دستتان به جایی بند نیست . بابت حداقل حقوق و عیدی و سنوات و بن خواروبار و مسکن می توانید شکایت کنید و چون لیست بیمه هم دارید قطعا در این زمینه به نتیجه می رسید.

جدیدتر قدیمی تر