دیه سوختگی به علت لیزر

 مژگان : دز اثر لیزر دو دستم بازو و ساعد جوشهای قرمز و لکه های سیاه سوختگی شده دیه دست من چقدر است ؟ از فرمول زیر حساب می شود :

(مساحت به نسبت مساحت کل بدن ) ضربدر (1 میلیون و 350 هزار تومان) ضربدر (درجه سوختگی)

جدیدتر قدیمی تر