بیمه شدن با داشتن هپاتیت ب

 دنیا پیام : من هپاتیت ب دارم من را بیمه می کنند ؟ هپاتیت بستگی به شدت آن بین 5 تا 50 درصد ازکارافتادگی دارد . مشکلی از نظر بیمه شدن ندارید . اما اگر در ترکیب با آسیب های دیگر یا به تنهایی باعث ازکارافتادگی شود دیگر نمی توانید بابت این بیماری ازکارافتاده شوید .

جدیدتر قدیمی تر