برقراری حقوق توسط تامین اجتماعی

 علی لطفی : سلام پدر بنده در کارگاهی از مهر سال پیش مشغول کار بودند در احمدابادمستوفی که به علت حمله قلبی در کارگاه فوت کردند و بیمه ام نبودند . من می خواستم برم اداره کار که شکایت کنم بتوانم این مدت که آنجا کار می کردند احیاء کنم  سابقه بیمه اش را ! زنگ زدم کارفرما اون هم قبول دارد که باید بیمه می کرد ؟! الان شکایت کنم ؟ چکار کنم ؟ می توانم کارفرما را ببرم اداره کار سریع تر کارم انجام شود یا شکایت باید کنم ؟

1.     باید از ایشان شکایت کنید . البته گرفتن رای از اداره کار ساده است ولی تامین اجتماعی بعید است مستمری برقرار کند .

2.     اگر تامین اجتماعی سابقه را بپذیرد تمامی مستمری را طبق مواد 66 و 90 قانون تامین اجتماعی از کارفرما می گیرد که چند صد میلیون می شود و تا نگیرد مستمری را برقرار نمی کند .

جدیدتر قدیمی تر